Elinta Charge App privatumo politika

Šiame dokumente (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip Elinta Charge, UAB, juridinio asmens kodas 304847412, registruotos buveinės adresas Terminalo g. 3, Kauno LEZ, 54469 Kauno r. (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos renka Elinta Charge mobilioji programėlė skirta aktyvuoti ir atsiskaityti už įkrovimo paslaugas Elinta Charge administruojamose elektromobilių įkrovimo stotelėse (toliau – Įkrovimo stotelės).

Naudodami surinktus asmens duomenis, užtikriname sklandų paslaugų teikimą ir Elinta Charge mobiliosios programėlės (toliau – Mobilioji programėlė) veikimo gerinimą. Negavus prašomų asmens duomenų, negalime suteikti prieigos aktyvuoti Įkrovimo stoteles, atsiskaityti už įkrovimo paslaugas (toliau – Paslaugos) ir suteikti kitų, su jų naudojimu susijusių, paslaugų.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus Bendrovė informuos paskelbiant apie tai Mobiliojoje programėlėje.

I. KAS ATSAKO UŽ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Duomenų valdytojas, kuris tvarko Mobiliojoje programėlėje pateiktus asmens duomenis, yra:
Elinta Charge, UAB, įmonės kodas 304847412, Terminalo g. 3, Kauno LEZ, 54469 Kauno r.
Asmens duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti el. paštu info@elintacharge.com arba telefonu +370 653 66633.

II. KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Asmens sutikimu (-ais), kurį (-iuos) Mobilios programėlės naudotojai davė, aiškiai tai patvirtindami:

  • Savo įrenginyje įdiegdami Mobiliąją programėlę;
  • Registracijos metu surašę savo kontaktinius duomenis;
  • Pažymėję, kad perskaitė Privatumo politiką;
  • Savo įrenginyje leisdami Mobiliajai programėlei prieiti prie geolokacinių duomenų.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos.

III. KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI?

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė:
▪ Tapatybės duomenys – vardas, pavardė;
▪ Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
▪ Automobilio duomenys – automobilio modelis, valstybinis numeris;
▪ Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu – informacija apie teikiamas ir suteiktas Paslaugas, duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt.
▪ Mokėjimų duomenys – mokėjimų istorija, kt.
▪ Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

IV. KOKIEMS TIKSLAMS ASMENS DUOMENYS NAUDOJAMI?

Bendrovė tvarko asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą:
▪ Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir/ar teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu.
▪ Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą vadovaudamasi sutarties vykdymo, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
▪ Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.
Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

V. KOKIE ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI KITIEMS GAVĖJAMS?

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:
▪ Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, mokėjimų administravimo PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą.
▪ Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios, teisėsaugos ar priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
▪ Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

VI. KIEK LAIKO BUS SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.
Asmens duomenų saugojimo terminai:
▪ Administravimo tikslais (t. y. kliento registracija ir apskaita, sutarčių valdymas ir jų vykdymo kontrolė, skolų išieškojimas ir pan.) – 5 metus po sutarties galiojimo pasibaigimo datos.
▪ Duomenų atkūrimo tikslais (t. y. jei Asmuo ištrina paskyrą, arba ištrina per klaidą ir pateikia Bendrovei prašymą atkurti duomenis) – 3 mėnesius po paskyros ištrynimo. Duomenys apie klientus, kurie neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių prievolių arba sukėlė Bendrovei žalos, saugomi papildomus 5 metus.

VII. KOKIAS TEISES TURI ASMENYS?

Asmuo susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:
▪ Susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
▪ Ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
▪ Prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
▪ Gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
▪ Prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
▪ Apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
▪ Nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Asmenys gali kreiptis dėl šių Taisyklių arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Partizanų g. 63M, 50306 Kaunas, el. paštu info@elintacharge.com arba telefonu +370 653 66633
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VIII. KOKIOMIS PRIEMONĖMIS UŽTIKRINAMAS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS?

Asmens duomenų saugumui užtikrinti naudojamos tinkamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Šios priemonės parinktos, atsižvelgiant į riziką, kuri gali kilti asmens, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.
Kontroliuojama prieiga prie tvarkomų asmens duomenų, ji suteikiama tik tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys reikalingi jų darbui atlikti. Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

IX. KONTAKTAI

Esant papildomiems klausimams, galite susisiekti el. paštu info@elintacharge.com arba telefonu +370 653 66633.
Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta: 2021-05-18.