Nuostatos ir sąlygos

Šios nuostatos ir sąlygos („Sąlygos“, „Sutartis“) reglamentuoja „Elinta Charge“, UAB („Elinta Charge, UAB“, „mus“, „mes“ arba „mūsų“) ir jūsų („Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) santykius. Šioje sutartyje nustatomos bendrosios jūsų naudojimosi www.elintacharge.com svetaine ir bet kokiais jos produktais ar paslaugomis (bendrai „Svetainė“ ar „Paslaugos“) sąlygos.

Sąskaitos ir narystė

Jei nusprendžiate susikurti paskyrą svetainėje, jūs esate atsakingas už savo paskyros saugumo palaikymą ir už visą su paskyra susijusią veiklą ir kitus su ja susijusius veiksmus. Mes galime, bet neprivalome, stebėti ir peržiūrėti naujas paskyras prieš jums prisijungiant ir pradedant naudotis mūsų paslaugomis. Pateikus melagingą bet kokios rūšies kontaktinę informaciją jūsų paskyra gali būti pašalinta. Turite nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą paskyros naudojimą ar kitus saugumo pažeidimus. Mes neatsakome už jokius jūsų veiksmus ar neveikimą, į kuriuos įtraukiama bet kokia žala, patirta dėl tokių veiksmų ar neveikimo. Mes galime sustabdyti, apriboti ar ištrinti jūsų paskyrą (ar bet kurią jos dalį), jei nustatysime, kad pažeidėte bet kurią šios Sutarties nuostatą, arba kad jūsų elgesys, ar turinys gali pakenkti mūsų reputacijai ir geram vardui. Jei jūsų paskyra bus ištrinta dėl prieš tai nurodytų priežasčių, jūs negalėsite iš naujo užsiregistruoti ir naudotis mūsų Paslaugomis. Mes galime užblokuoti jūsų el. pašto adresą ir interneto protokolo (IP) adresą, kad būtų išvengta registracijos ateityje.

Sąskaitos ir apmokėjimai

Jūs privalote mokėti visus mokesčius ar rinkliavas iš savo sąskaitos pagal mokesčius, rinkliavas ir atsiskaitymo sąlygas, galiojančias tuo metu, kai mokamas mokestis. Jei, mūsų nuomone, jūsų pirkinys yra didelės rizikos sandoris, mes reikalausime pateikti galiojančio vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopiją ir, tikėtina, neseniai panaudotos kredito ar debeto kortelės, panaudotos pirkimui, banko išrašo kopiją. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti produktus ir jų kainas. Mes taip pat pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį mums pateikiate. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vieno asmens, namų ūkio ar užsakymo perkamų prekių kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, apmokamus iš tos pačios kliento sąskaitos arba kreditinės kortelės, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Užsakymo pakeitimo ar atšaukimo atveju mes galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami el. paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu.

Informacijos tikslumas

Kartais Svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su akcijomis ir pasiūlymais. Jei bet kokia informacija Svetainėje (ar susijusioje Paslaugoje) yra netiksli, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo (įskaitant laiką po užsakymo pateikimo) ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, pakeisti, atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus. Mes nesame įpareigoti atnaujinti, keisti ar patikslinti informaciją svetainėje, įskaitant, bet neapribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia Svetainėje nurodyta atnaujinimo data nereiškia, kad visa informacija Svetainėje ar bet kurioje su ja susijusioje Paslaugoje buvo pakeista ar atnaujinta.

Atsarginės kopijos

Mes neatsakome už Svetainėje esantį Turinį. Mes jokiu atveju neatsakome už bet kokio Turinio praradimą. Jūs esate pilnai atsakingi už Turinio atsarginių kopijų išsaugojimą. Nepaisant to, kas išdėstyta, tam tikromis progomis ir tam tikromis aplinkybėmis, neprisiimdami visiškai jokių įsipareigojimų, mes galime atkurti kai kuriuos arba visus jūsų ištrintus duomenis iki tam tikros datos ir laiko, kai mes galbūt darėme atsarginę duomenų kopiją savo reikmėms. Mes negarantuojame, kad jums reikalingi duomenys bus prieinami.

Nuorodos į kitas svetaines

Nors ši Svetainė gali turėti nuorodas į kitas svetaines, mes nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nereiškiame jokio patvirtinimo, susiejimo, rėmimo, pritarimo ar priklausymo bet kuriai susietai svetainei, nebent tai yra aiškiai nurodyta. Kai kurios Svetainėje esančios nuorodos gali būti „partnerių nuorodos“. Tai reiškia, kad jei paspausite nuorodą ir įsigysite prekę, „Elinta Charge“ gaus partnerių komisinį atlygį. Mes nesame atsakingi ir nesuteikiame garantijų už bet kokius verslo ar individualius pasiūlymus, ar jų svetainių turinio nagrinėjimą, ar vertinimą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės kitų trečiųjų šalių veiksmus, produktus, paslaugas ir turinį. Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti bet kurios svetainės, į kurią patekote per šios Svetainės nuorodą, teisinius pareiškimus ir kitas naudojimo sąlygas. Jūsų susisiejimas su kitomis svetainėmis yra jūsų pačių rizika.

Draudimai naudoti

Be kitų Sutartyje nustatytų sąlygų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) prašant kitų asmenų atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, vietinius ar valstybinius reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti mūsų ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti nepageidaujamus laiškus, sukčiauti, kenkti, naudoti kaip pretekstą, ar apklausas; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Svetaine ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudimo pažeidimą.

Intelektinės nuosavybės teisės

Ši sutartis neperduoda jums jokios intelektinės nuosavybės, priklausančios „Elinta Charge“, UAB ar trečiosioms šalims, ir visos su tokia nuosavybe susijusios teisės ir interesai (tarp šalių) liks tik „Elinta Charge“, UAB nuosavybėje. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su mūsų Svetaine ar Paslaugomis, yra UAB „Elinta Charge“ arba UAB „Elinta Charge“ licencijos išdavėjų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Kiti prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su mūsų Svetaine ar Paslaugomis, gali būti kitų trečiųjų šalių prekių ženklai. Jūsų naudojimasis mūsų Svetaine ir Paslaugomis nesuteikia jums jokios teisės ar licencijos kopijuoti ar kitaip naudoti bet kokius „Elinta Charge“, UAB ar trečiųjų šalių prekių ženklus.

Garantijos atsisakymas

Jūs sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Svetaine ar Paslaugomis jūs prisiimate visą riziką. Jūs sutinkate, kad tokia Paslauga yra teikiama „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia yra prieinama“. Mes aiškiai atsisakome bet kokio pobūdžio išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl prekinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui ir pažeidžiamumo. Mes negarantuojame, kad Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus arba kad Paslauga bus nenutrūkstama, pateikiama laiku, saugi ar be klaidų; taip pat nesuteikiame jokių garantijų dėl rezultatų, kuriuos galite gauti naudojantis Paslauga, ar dėl bet kokios per Paslaugą gautos informacijos tikslumo ar patikimumo arba kad Paslaugos trūkumai bus pašalinti. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga ir (arba) duomenys, kuriuos atsisiųsite ar kitaip gausite naudojantis Paslauga, yra gaunami jūsų nuožiūra ir rizika, ir jūs būsite visiškai atsakingi už bet kokią jūsų kompiuterio sistemos žalą ar duomenų praradimą, atsirandantį dėl tokios medžiagos ir (arba) duomenų atsisiuntimo. Mes nesuteikiame garantijos jokioms prekėms ar paslaugoms, įsigytoms ar gautoms per Paslaugą, ar jokioms operacijoms, sudarytoms per Paslaugą. Jokie patarimai ar informacija, kurią per Paslaugą gavote iš mūsų žodžiu ar raštu, nesukuria jokios garantijos, kuri nėra aiškiai pateikta čia.

Atsakomybės ribojimas

Tiek, kiek tai yra leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Elinta Charge“, UAB, jos filialai, pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, atstovai, tiekėjai ar licencijos išdavėjai jokiu būdu jokiam asmeniui nebus atsakingi už (a): netiesioginę, atsitiktinę, tyčinę, baudžiamąją, padarytą arba pasekminę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius už prarastą pelną, pajamas, pardavimus, gerą vardą, turinio naudojimą, įtaką verslui, verslo nutraukimą, numatytų santaupų praradimą, verslo galimybių praradimą), nesvarbu, kaip ji bus padaryta, pagal bet kurią atsakomybės teoriją, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartį, deliktą, garantiją, įstatymų numatytos pareigos pažeidimą, aplaidumą ar kitą, net jei „Elinta Charge“, UAB, buvo patarta dėl tokios žalos atsiradimo galimybės arba galėjo numatyti tokią žalą. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, bendra „Elinta Charge“, UAB ir jos filialų, pareigūnų, darbuotojų, atstovų, tiekėjų ir licencijos išdavėjų atsakomybė, susijusi su Paslaugomis, bus ribojama didesne nei vieno euro suma arba pinigų suma, kurią jūs faktiškai sumokėjote grynaisiais pinigais „Elinta Charge“, UAB kompanijai už praėjusio vieno mėnesio laikotarpį iki pirmo įvykio ar reiškinio, dėl kurio atsiranda tokia atsakomybė. Apribojimai ir išimtys taip pat taikomi, jei ši priemonė pilnai neatlygina jokių jūsų nuostolių ar neatlieka pagrindinio tikslo.

Nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir laikyti „Elinta Charge“, UAB ir jos filialus, direktorius, pareigūnus, darbuotojus ir atstovus neatsakingais už jokius įsipareigojimus, nuostolius, žalą ar išlaidas, įskaitant pagrįstas išlaidas advokatams, patirtas dėl bet kokių trečiųjų šalių kaltinimų, pretenzijų, veiksmų, ginčų ar reikalavimų, pareikštų bet kuriam iš jų dėl jūsų Turinio, jūsų naudojimosi Svetaine ar Paslaugomis ar bet kokio tyčinio jūsų netinkamo elgesio.

Atskiriamumas

Visos šioje Sutartyje numatytos teisės ir apribojimai gali būti naudojami ir yra taikomi ir privalomi iki tol, kol jie nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų ir gali būti apriboti tiek, kiek reikia, nepadarant šios Sutarties neteisėta, negaliojančia arba nevykdoma. Jei kompetentingas jurisdikcijos teismas bet kurią šios Sutarties nuostatą ar dalį laikys neteisėta, negaliojančia ar nevykdoma, atsiras šalių valia, kad likusios nuostatos ar jų dalys sudarytų jų susitarimą atsižvelgiant į šio dokumento pagrindinį dalyką, o visos likusios nuostatos ar jų dalys išliktų galiojančiomis.

Ginčų sprendimas

Šios Sutarties ir bet kokių iš jos kylančių ginčų sudarymą, aiškinimą ir vykdymą reglamentuoja materialiniai ir procedūriniai Lietuvos įstatymai, neatsižvelgiant į jos taisykles dėl kolizijų ar teisės pasirinkimo ir, tiek, kiek taikytina, Lietuvos įstatymus. Išimtinė jurisdikcija ir veiksmų, susijusių su šio dokumento pagrindiniu dalyku, vieta yra Lietuvoje esantys valstybiniai ir federaliniai teismai, o šiuo dokumentu jūs sutinkate su asmenine tokių teismų jurisdikcija. Jūs atsisakote bet kokios teisės į prisiekusiųjų bylos nagrinėjimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusios su ja. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių šiai Sutarčiai nėra taikoma.

Perdavimas

Jūs negalite visiškai ar iš dalies perduoti, perparduoti, perleisti kitiems ar kitaip perduoti ar deleguoti jokių savo teisių ar įsipareigojimų, išdėstytų šiame dokumente, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo, kuris bus suteiktas tik mūsų nuožiūra ir be jokių įsipareigojimų; bet koks toks perleidimas ar perdavimas bus negaliojantis. Mes visiškai ar iš dalies galime perleisti teises ar pareigas, išdėstytas šiame dokumente, bet kuriai trečiajai šaliai parduodami visą ar didelę dalį savo turto ar išteklių arba kaip susijungimo dalį.

Pakeitimai ir pataisymai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šią Sutartį ar jos politiką, susijusią su Svetaine ar Paslaugomis, kuri įsigalioja paskelbus atnaujintą šios sutarties versiją svetainėje. Kai tai padarysime, patikslinsime atnaujinimo datą šio puslapio apačioje. Tolesnis svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad jūs su pakeitimais sutinkate.

Sutikimas su šiomis sąlygomis

Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Sutartį ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Naudodamiesi Svetaine ar jos teikiamomis Paslaugomis sutinkate laikytis šios sutarties. Jei nesutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, jūs nesate įgaliotas gauti priėjimą ar naudotis Svetaine ar joje esančiomis Paslaugomis.

Susisiekite su mumis

Jei norite susisiekti su mumis, kad sužinotumėte daugiau apie šią Sutartį, arba norite susisiekti su mumis dėl bet kokio su ja susijusio klausimo, galite atsiųsti mums el. laišką adresu info@elintacharge.com.

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. spalio 1 d