Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje („Politika“) aprašoma, kaip „Elinta Charge“, UAB („Elinta Charge, UAB“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“), renka, saugo ir naudoja asmens identifikavimo informaciją („Asmeninė informacija“), kurią jūs („Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) gali pateikti www.elintacharge.com svetainėje ir bet kokiuose jos produktuose ar paslaugose (bendrai „Svetainė“ ar „Paslaugos“). Joje taip pat aprašomi jūsų turimi pasirinkimai dėl jūsų Asmeninės informacijos naudojimo ir kaip jūs galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši Politika nėra taikoma įmonių, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame, praktikai, arba asmenims, kurių mes neįdarbiname ir nevaldome.

Automatinis informacijos rinkimas
Kai lankotės Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai išsaugo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė. Šie duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų įrenginio IP adresas, naršyklės tipas ir versija, operacinės sistemos tipas ir versija, kalbos nuostatos ar tinklalapis, kuriame lankėtės prieš atvykdami į mūsų Svetainę, mūsų Svetainės puslapiai, kuriuose lankėtės, laikas, kurį praleidote minėtuose puslapiuose, informacija, kurios ieškote mūsų svetainėje, prieigos laikas ir data bei kitą statistiką.

Asmeninės informacijos rinkimas
Mūsų Svetainėje galite lankytis nepranešdami mums, kas jūs esate, ir neatskleisdami jokios informacijos, pagal kurią kas nors galėtų jus identifikuoti kaip konkretų, atpažįstamą asmenį. Jei vis dėlto norite naudoti kai kurias Svetainės funkcijas, jūsų bus paprašyta pateikti tam tikrą Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, savo vardą ir el. pašto adresą). Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią jūs sąmoningai pateikiate mums, kai kuriate paskyrą, ką nors perkate ar Svetainėje užpildote bet kokias internetines formas. Prireikus, ši informacija gali apimti jūsų el. pašto adresą, vardą ar kitą Asmeninę informaciją. Jūs galite nuspręsti neteikti mums savo asmeninės informacijos, tačiau tuomet jums gali būti nesuteikta galimybė pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis. Vartotojai, nežinantys, kokia informacija yra privaloma, kviečiami susisiekti su mumis.

Asmeninės informacijos tvarkymas
Jūs galite pasiekti, pridėti, atnaujinti ir ištrinti tam tikrą Asmeninę informaciją apie jus. Keičiantis Svetainei ar Paslaugoms, informacija, kurią galite peržiūrėti, atnaujinti ir ištrinti, taip pat gali keistis. Atnaujinus informaciją, mes galime išsaugoti nepatikslintos informacijos kopiją savo įrašuose. Dalis informacijos gali likti mūsų privačiuose įrašuose, kai tokią informaciją pašalinsite iš savo paskyros. Mes laikysime ir naudosime jūsų Asmeninę informaciją tiek laiko, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti, ginčams spręsti ir mūsų susitarimams vykdyti, nebent ilgesnis saugojimo laikotarpis yra reikalaujamas ar leidžiamas įstatymų. Mes galime naudoti arba įtraukti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš jūsų Asmeninės informacijos, kai jūs ją atnaujinsite ar ištrinsite, bet ne tokiu būdu, kad jūs galėtumėte būti identifikuoti. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, jūsų Asmeninė informacija bus ištrinta. Dėl šios priežasties, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, teisė susipažinti, teisė ištrinti, teisė į taisymą ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas
Bet kokia informacija, kurią mes renkame iš jūsų, gali būti naudojama norint suasmeninti jūsų patirtį; tobulinti mūsų Svetainę; tobulinti klientų aptarnavimą ir atsakyti į mūsų klientų klausimus ir el. laiškus; apdoroti operacijas; siųsti naujienlaiškius; siųsti pranešimus el. laiškais, pvz., slaptažodžio priminimus, atnaujinimus ir kt.; valdyti ir eksploatuoti mūsų Svetainę ir Paslaugas. Automatiškai surinkta informacija naudojama tik galimų piktnaudžiavimo atvejų atpažinimui ir statistinės informacijos apie svetainės naudojimą nustatymui. Ši statistinė informacija nėra apibendrinta taip, kad būtų galima identifikuoti bet kurį konkretų sistemos vartotoją.

Mes galime apdoroti su jumis susijusią Asmeninę informaciją, jei taikoma viena iš šių sąlygų: (i) jūs davėte sutikimą vienam ar keliems konkretiems tikslams. Atminkite, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista apdoroti informaciją, kol jūs neprieštarausite tokiam tvarkymui (jo atsisakydami), neprivalant reikalauti jokio sutikimo ar remtis bet kuriuo iš toliau pateiktų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos duomenų apsaugos teisė; (ii) informacijos teikimas yra būtinas norint su jumis įvykdyti susitarimą ir (arba) dėl bet kokių jo ikisutartinių įsipareigojimų; (iii) tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie yra jums taikomi; (iv) duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama visuomenės labui arba vykdant mums oficialiai suteiktą valdžią; (v) tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų interesų, kurių siekiame mes ar trečioji šalis. Bet kokiu atveju mes mielai paaiškinsime konkretų teisinį pagrindą, kuris yra taikomas tvarkant surinktą informaciją, ir ypač tai, ar Asmeninės informacijos teikimas yra įstatymo ar sutarties reikalavimas ar būtinas reikalavimas sudarant sutartį.

Informacijos perdavimas ir saugojimas
Priklausomai nuo jūsų vietos, duomenų perdavimas gali apimti informacijos perdavimą ir saugojimą kitoje nei jūsų šalyje. Jūs turite teisę žinoti apie teisinį pagrindą, kuriuo informacija yra perduodama į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė, arba organizaciją, sudarytą iš dviejų ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, ir apie saugumo priemones, kurių ėmėsi Europos Sąjunga, saugodama jūsų informaciją. Jei toks perdavimas įvyktų, jūs galite sužinoti daugiau informacijos patikrindami atitinkamus šio dokumento skyrius, arba susisiekę su mumis naudodamiesi kontaktų skyriuje pateikta informacija.

Vartotojų teisės
Galite naudotis tam tikromis teisėmis dėl mūsų tvarkomos informacijos apie jus. Visų pirma, jūs turite teisę atlikti šiuos veiksmus: (i) jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti jūsų informaciją; (ii) jūs turite teisę prieštarauti informacijos apie jus tvarkymui, jei tvarkymas atliekamas ne su jūsų sutikimu, o teisiniu pagrindu; (iii) jūs turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome informaciją, gauti informaciją apie tam tikrus apdorojimo aspektus ir gauti apdorojamos informacijos kopiją; (iv) jūs turite teisę patikrinti savo informacijos tikslumą ir paprašyti ją atnaujinti ar pataisyti; (v) jūs turite teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti savo informacijos tvarkymą, tokiu atveju mes jūsų informacijos neapdorosime jokiais kitais tikslais, išskyrus jos saugojimą; (vi) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę pašalinti savo Asmeninę informaciją; (vii) jūs turite teisę gauti savo informaciją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir elektroniniu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, kad ji be jokių kliūčių būtų perduota kitam valdytojui. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad jūsų informacija tvarkoma automatizuotomis priemonėmis ir kad tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, sutartimi, kurios dalimi esate, arba jos ikisutartiniais įsipareigojimais.

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui
Jūs galite prieštarauti duomenų tvarkymui, kai Asmeninė informacija yra tvarkoma viešuoju interesu, vykdant mums suteiktą oficialią valdžią arba siekiant mūsų teisėtų interesų, pateikdami su jūsų konkrečia situacija susijusį pagrindą, kad pateisintumėte prieštaravimus. Jūs turite žinoti, kad vis dėlto, jei jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti šiam duomenų tvarkymui nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar mes tvarkome Asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, žiūrėkite į atitinkamus šio dokumento skyrius.

Kaip naudotis šiomis teisėmis
Bet kokie prašymai naudotis Vartotojo teisėmis gali būti nukreipti Savininkui naudojantis šiame dokumente pateikta kontaktine informacija. Šiais prašymais galima naudotis nemokamai, o Savininkas juos išnagrinės kuo greičiau.

Sąskaitos ir apmokėjimai
Mes naudojame trečiųjų šalių mokėjimo procesorius, kurie mums padeda saugiai apdoroti jūsų mokėjimo informaciją. Tokį trečiųjų šalių tvarkytojų naudojimąsi jūsų Asmenine informacija reglamentuoja jų atitinkama privatumo politika, kurioje gali būti arba gali nebūti tokia privatumo apsauga, kokia yra šioje Privatumo politikoje. Siūlome peržiūrėti jų atitinkamą privatumo politiką.

Vaikų privatumas
Mes sąmoningai nerenkame jokios vaikų iki 13 metų amžiaus Asmeninės informacijos. Jei esate jaunesnis nei 13 metų, nepateikite jokios Asmeninės informacijos mūsų Svetainėje ar naudodamiesi Paslauga. Mes raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, pasakant savo vaikams niekada neteikti Asmeninės informacijos mūsų Svetainėje ar Paslaugoje be jų leidimo. Jei turite pagrindo manyti, kad vaikas, kuriam yra mažiau nei 13 metų, naudodamas mūsų Svetainę ar Paslaugą mums pateikė Asmeninę informaciją, susisiekite su mumis. Jūs taip pat turite būti ne jaunesnis kaip 16 metų, kad sutiktumėte tvarkyti jūsų Asmeninę informaciją jūsų šalyje (kai kuriose šalyse mes galime leisti jūsų tėvams ar globėjams tai padaryti jūsų vardu).

Naujienlaiškiai
Mes siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos bet kada galite savanoriškai užsisakyti. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros el. laiškų, vykdydami atšaukimo instrukcijas, pateiktas šiuose el. laiškuose, arba susisiekę su mumis. Tačiau ir toliau gausite svarbiausius su operacijomis susijusius el. laiškus.

Slapukai
Svetainėje naudojami „slapukai“, kurie padeda suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas yra tekstinis failas, kurį į kietąjį diską patalpina tinklalapio serveris. Slapukai negali būti naudojami programų paleidimui ar virusų perdavimui į jūsų kompiuterį. Slapukai yra unikaliai jums priskirti, juos gali perskaityti tik žiniatinklio serveris tame domene, kuris jums išdavė slapuką. Mes galime naudoti slapukus informacijos rinkimui, saugojimui ir sekimui statistikos tikslais, kad galėtume valdyti savo Svetainę ir Paslaugas. Jūs galite priimti arba atsisakyti slapukų. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau, jei norite, dažniausiai galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte slapukų. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, jums gali būti neleidžiama naudotis visomis Svetainės ir Paslaugų funkcijomis. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos valdyti, apsilankykite internetcookies.org

Be slapukų ir susijusių technologijų naudojimo, kaip aprašyta aukščiau, mes taip pat galime leisti tam tikroms trečiųjų šalių įmonėms padėti mums pritaikyti reklamą, kuri, mūsų nuomone, gali dominti vartotojus, bei rinkti ir naudoti kitus duomenis apie vartotojo veiklą Svetainėje. Šios įmonės gali pateikti reklamas, kurios taip pat gali talpinti slapukus ir kitaip stebėti vartotojų veiklą.

„Nesekti“ signalai
Kai kurios naršyklės naudoja funkciją „Nesekti“, kuri praneša jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, kad jūsų veikla internete būtų stebima. Sekimas nėra tas pats, kas informacijos, susijusios su svetaine, naudojimas ar rinkimas. Šiuo tikslu sekimas reiškia asmens identifikavimo informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie lankosi ar naudojasi interneto svetainėmis ar internetinėmis paslaugomis, kadangi laikui bėgant jie lankosi skirtingose svetainėse. Signalo „Nesekti“ perdavimas skirtingose naršyklėse dar nėra vienodas. Dėl šios priežasties mūsų Svetainė dar nėra sukurta suprasti ar atsakyti į „Nesekti“ signalus, kuriuos perduoda jūsų naršyklė. Nepaisant to, mes ribojame jūsų asmeninės informacijos naudojimą ir rinkimą, kaip yra išsamiau aprašyta šioje Politikoje.

Filialai
Mes galime atskleisti informaciją apie jus savo filialams, kad galėtume pasiūlyti jums susijusių ar papildomų produktų ir paslaugų. Bet kokią su jumis susijusią informaciją, kurią pateiksime savo filialams, jie apdoros pagal šias Privatumo politikos sąlygas.

Nuorodos į kitas svetaines
Mūsų Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Atminkite, kad mes neatsakome už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas. Mes raginame jus išlikti budriems, kada jūs išeinate iš mūsų Svetainės, ir perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama Asmeninė informacija, pareiškimus apie privatumo politiką.

Informacijos saugumas
Mes saugome jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose, kurie yra kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes laikomės pagrįstų administracinių, techninių ir fizinių apsaugos priemonių, siekdami apsaugoti Asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, modifikavimo ir atskleidimo ją kontroliuojant ir saugant. Tačiau joks duomenų perdavimas internetu ar belaidžiu tinklu negali būti garantuotas. Todėl, nors mes stengiamės apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) yra tokių Interneto saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų svetainės, saugumas, vientisumas ir privatumas negali būti garantuoti; ir (iii) bet kokia tokia informacija ir duomenys, nepaisant visų pastangų, gali būti peržiūrimi ar suklastoti trečiosios šalies.

Duomenų pažeidimas
Jei mes sužinome, kad dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo atakomis ar sukčiavimu, buvo pažeista Svetainės apsauga arba vartotojų Asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims, mes pasiliekame teisę imtis pagrįstų, tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimus ir ataskaitas, taip pat pranešimus teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų pažeidimo atveju mes imsimės pagrįstų pastangų pranešti apie tai nukentėjusiems asmenims, jei manome, kad dėl pažeidimo yra pagrįstas pavojus pakenkti vartotojui arba jei pranešimas yra reikalaujamas įstatymų. Tai padarysime atsiųsdami jums el. laišką.

Teisinis atskleidimas
Mes atskleisime bet kokią renkamą, naudojamą ar gaunamą informaciją, jei to reikalaus ar leis įstatymai, pavyzdžiui, laikydamiesi teismo šaukimo ar panašaus teisinio proceso, ir kai nuoširdžiai manysime, kad atskleidimas yra būtinas norint apsaugoti mūsų teises, jūsų ar kitų asmenų saugumą, tirti sukčiavimą ar atsakyti į vyriausybės prašymą. Jei įvyks verslo pokyčiai, pvz., susijungimas ar pardavimas kitai įmonei arba viso turto ar jo dalies pardavimas, jūsų vartotojo paskyra ir Asmeninė informacija, greičiausiai, bus tarp perduotų išteklių.

Pakeitimai ir pataisymai
Laikas nuo laiko savo nuožiūra mes galime atnaujinti šią Privatumo politiką ir jus informuosime apie visus svarbiausius Asmeninės informacijos tvarkymo pakeitimus. Atlikę pakeitimus, patikslinsime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Taip pat savo nuožiūra mes galime jums pranešti ir kitais būdais, pavyzdžiui, naudojant jūsų pateiktą kontaktinę informaciją. Bet kuri atnaujinta ir pataisyta šios Privatumo politikos versija įsigalios iškart ją paskelbus, nebent nurodyta kitaip. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ar Paslaugomis po atnaujintos Privatumo politikos (ar kito tuo metu nurodyto akto) įsigaliojimo dienos bus jūsų sutikimas dėl šių pakeitimų. Tačiau be jūsų sutikimo mes nenaudosime jūsų Asmeninių duomenų kitaip, nei buvo nurodyta tuo metu, kai buvo renkami jūsų Asmeniniai duomenys.

Sutikimas su šia politika
Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Sutartį ir sutinkate su visomis jos nuostatomis ir sąlygomis. Naudodamiesi Svetaine ar jos teikiamomis Paslaugomis sutinkate laikytis šios Politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, jūs nesate įgaliotas gauti priėjimą ar naudotis Svetaine ar joje esančiomis Paslaugomis.

Susisiekite su mumis
Jei norite susisiekti su mumis ir sužinoti daugiau informacijos apie šią politiką, arba norite susisiekti dėl bet kokio asmens teisių ir Asmeninės informacijos klausimo, galite mums atsiųsti el. laišką adresu info@elintacharge.com.

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. spalio 1 d